Thiết bị tin cậy
Tùy biến hệ thống
Tối ưu hóa chi phí